ย 
  • The Forest Smallholding

Proud to Produce Quality ...

#repost #hccmpw #welshproduce

We are proud to produce traditional hogget and mutton raised slowly and extensively; feeding on the herbage of the forest here at The Forest Smallholding...

The Welsh Way of producing red meat is unlike many other systems around the world. It is part of the solution to the climate crisis. ๐Ÿ‘‰๐Ÿป It is non-intensive. ๐Ÿ‘‰๐Ÿป We raise livestock using abundant natural resorces (grass and rainwater). ๐Ÿ‘‰๐Ÿป 80% of Wales is unsuitable for growing crops, rearing livestock is the best way to make great use of the land. ๐Ÿ‘‰๐Ÿป Our grassland, managed by farmers, stores carbon making a positive contribution to mitigating climate change. Letโ€™s make people aware of the REAL facts ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ ๐Ÿ—ฃ

Maeโ€™r Ffordd Gymreig o gynhyrchu cig coch yn wahanol i systemau eraill ar draws y byd. Maeโ€™n rhan oโ€™r ateb iโ€™r argyfwng hinsawdd. ๐Ÿ‘‰๐Ÿป Nid ywโ€™n systemauโ€™n ddwys. ๐Ÿ‘‰๐Ÿป Rydym yn magu da byw gan ddefnyddio adnoddau naturiol (glaswellt a glaw). ๐Ÿ‘‰๐Ÿป Mae 80% o Gymruโ€™n anaddas ar gyfer tyfu cnydau, magu da byw ywโ€™r defnydd gorau oโ€™r tir. ๐Ÿ‘‰๐Ÿป Maeโ€™r tir yn storio carbon gan wneud cyfraniad pwysig i leddfu newid hinsawdd. Gwnewch bawb yn ymwybodol oโ€™r ffeithiau GO IAWN ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐Ÿ—ฃ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ See Translation www.theforestsmallholding.co.uk

See Translation


2 views0 comments

Recent Posts

See All
ย